Subscribe RSS
Ptaki Parku Nadmorskiego lis 11
Ptak - Nadmorski park krajobrazowy

Ptak - Nadmorski park krajobrazowy

Zbiorowisko ptaków Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Władysławowo ogólnie znana jest dobrze przez opracowywania badawcze realizowane przez ornitologów. Teren Parku jest corocznie odwiedzany przez liczne rzesze miłoœników ptaków nie tylko z Polski. Ich obserwacje również przyczyniają się do lepszego poznania statusu poszczególnych gatunków. Bogata awifauna, a co za tym idzie atrakcyjnoœć tego terenu dla obserwatorów ptaków spowodowana jest z jednej strony mozaiką siedlisk, a z drugiej położeniem na przecięciu się dwóch dużych szlaków migracji. Pierwszy z nich wiedzie z północnego-wschodu na południowy-zachód, wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku, a drugi z północy na południe i południowy-wschód, nad œródlądziem. Ponadto płytki akwen Zatoki Puckej Wewnętrznej, leżący w granicach Parku/Władysławowo, Swarzewo, Chałupy, KuŸnica, Jastarnia, Rowy, itp/, jest jedną z najważniejszych ostoi ptactwa wodnego w skali kraju, a dla niektórych gatunków także w skali Europy. W okresie migracji gromadzi się tu wiele tysięcy ptaków, znajdująe tu doskonałe warunki do odpoczynku przed następnym etapem wędrówki. Pewnego rodzaju wyznacznikiem atrakcyjnoœci terenów Nadmorskiego Parku dla ptaków jest doœć regularne rejestrowanie pojawów gatunków bardzo rzadko pojawiających się w naszym kraju. W ostatnim dwudziestoleciu aż 13 z nich stwierdzono tu po raz pierwszy w Polsce. W sumie na terenie Parku odnotowano do roku 1996 występowanie 333 gatunków ptaków na nieco ponad 400 stwierdzonych w całej Polsce. Szczególne miejsce wœród awifauny tego obszaru zajmują ptaki wodne i wodno-błotne. Bardzo bogaty zestaw gatunków z tej grupy jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech Przyrody Nadmorskiego Parku. Tutaj wspomniano tylko najważniejsze gatunki, ponieważ całoœciowe omówienie bogatej przyrody tego rejonu daleko wykracza poza ramy tego artykułu.

Zdecydowanie największe znaczenie dla ptaków w okresie lęgowym mają rejon ujœcia rzeki Redy (między Osłoniniem i Mechelinkami) oraz Bielawskie Błota. Jeszcze do niedawna ważnymi miejscami lęgowymi były podmokłe łąki i trzcinowiska koło Jastarni oraz Władysławowa.

Spoœród ptaków gniazdujących na terenach podmokłych najcenniejszymi gatunkami są biegus zmienny (Calidris alpina), łęczak (Tringa glareola), ostrygojad (Haematopus ostralegus), ohar {Tadorna tadorna), rybitwa białoczelna (Sterna albifrons), szlachar (Mergus serrator), błotniak łąkowy (Circus pygargus) i pliszka cytrynowa (Motacilla citreola). Biegus zmienny gniazduje na podmokłych łąkach rezerwatu Beka i między Rewą i Mechelinkami. Mimo że stwierdza się tu ostatnio tylko kilkanaœcie par lęgowych, jest to wciąż największe skupienie gniazd tego gatunku w Polsce. Przebywając we Władysławowie zapraszamy do skorzystania z tutejszych kwaterodawców.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.